Bhajans and Thevarams

Gurus: Dr Sriram Parasuram and Shri Neyveli Santhanagopalan

This section contains Bhajan lessons taught by Dr Sriram Parasuram and Thevarams taught by Shri Neyveli Santhanagopalan. Click on any lesson to see a video preview.

 

Bhajans & Tevarams
  1. Tu Maaji Mauli- Abhang – Saint Tukaram
  2. Tevaram – Yadukula kambhoji – Tirugnyana Sambandhar
  3. Tevaram – Sowrashtram – Tirugnyana Sambandhar
  4. Bhajan – Yugan Yugan – Kabir