Learn the Muthuswamy Dikshitar vara krithi in raga Atana , Brhaspate, taught by guru Shri Chitravina N Ravikiran