Chelimini jalajakshi – Yadukula kambhoji – Thyagaraja

Learn the Thyagaraja Utsava Sampradaya krithi in Yadukula kambhoji raga, Chelimini jalajakshi taught by guru Shri Chitravina N Ravikiran in this video lesson.