Gajamukhane – Nattai – Vyasa Teertha

Learn the beautiful Nattai pada of Vyasa Teertha, Gajamukhane, taught by Sangeeta Kalanidhi Shri R.K Shrikantan. Click here for notation.