Kharaharapriya Model Raga Alapana

Learn how to sing the Kharaharapriya raga alapana in this video lesson taught by guru Shri Chitravina N Ravikiran.